FEUDALISM

FEUDALISM, ФЕОДАЛИЗМ – ЭЗШИХҮЙ

(эзэмшсэн хөрөнгийн нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны харьяалалаар хамжлагын үүрэг гүйцэтгэх нийгмийн байгуулал)

Бусадтай хуваалцах: