FACTS

FACTS, ФАКТ – БАРИМТ

(нотлох эсвэл үнэн болох нь батлагдсан мэдээлэл, бичиг, эд өлгийн зүйл гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: