EUTHANASIA

EUTHANASIA – БӨХӨӨЛ

(эдгэршгүй, тарчлаасан өвчинтэй хүнийг өвдөлтгүйгээр үхүүлэх үйл)

Бусадтай хуваалцах: