EUROPIUM

EUROPIUM, ЕВРОПИЙ – ӨРӨНЗ

(мөнгөлөг өнгөтэй, хатуувтар, ус ба агаарт хялбар исэлддэг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: