EBOLA VIRUS

EBOLA VIRUS – БАГИР ЯН

(Ebolavirus гэх төрөлд багтаж хүн ба бусад хөхтөн амьтдад цусархаг халууралт үүсгэх ян)

Бусадтай хуваалцах: