DOGMA

DOGMA, ДОГМА – НӨР

(хэн нэгний тааллаар номлосон үзэл санаа, удирдамж, итгэл үнэмшлийн зарчмууд)

Бусадтай хуваалцах: