DIVISION

DIVISION, ДИВИЗИЯ – ХУВААС

(зэвсэгт хүчний 10,000–30,000 цэрэг бүхий бие даан ажиллагаа явуулах чадвартай хамгийн жижиг бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: