BATTALION

BATTALION, ДИВИЗИОН – ХУВААСГА

(зэвсэгт хүчний аль нэг томоохон бүтцийн доторх мэдээр бүхий бие даан ажиллагаа явуулах байнгын бүрэлдэхүүн)

Бусадтай хуваалцах: