DISCUS

DISCUS, ДИСК – ЗЭЭРЭНЦЭГ

(наадлын тэмцээнд хэрэглэх төв хэсэгтээ зузаарсан хавтгай дугуй хэлбэртэй, хүнд зээрэнхий)

Бусадтай хуваалцах: