DIGIT

DIGIT, ЦИФРА – БЯНТ

(тоо илэрхийлэх 0 – 9 хүртэлх аль нэг тэмдэг)

Бусадтай хуваалцах: