DETECTIVE

DETECTIVE, ДЕТЕКТИВ – МӨРДӨГЧ

(гэмт хэргийн мөрөөр орж үйлдэгчийг нь илрүүлэх хүн)

Бусадтай хуваалцах: