DEBENTURE

DEBENTURE – ӨРИЙН БИЧИГ

(хамжааны хөрөнгийг барьцаалсан, тогтмол хүүтэй, урт хугацааны хөрөнгө оруулалт)

Бусадтай хуваалцах: