CONDENSER

CONDENSER, КОНДЕНСАТОР – ӨСГӨРӨГ

(дамжуулагчид ба тусгаарлагчаас тогтох цахилгаан цэнэг хураагуур)

Бусадтай хуваалцах: