CONDENSATION

CONDENSATION, КОНДЕНСАЦИЯ – ӨСГӨРӨЛТ

(хий эсвэл уурын шингэн төлөвт шилжих үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: