COLONY

COLONY, КОЛОНИЯ – ХАРААТ

(улс төр, эдийн засаг зэргийн хувьд өөр, илүү хүчтэй улсын захиргаанд байдаг улс, бүс нутаг)

Бусадтай хуваалцах: