COEFFICIENT

COEFFICIENT, КОЭФФИЦИЕНТ – ИЛТГЭЛЦҮҮР

(бодис зүйн шинж чанарын хүчин зүйлийг илтгэх үржүүлэгч)

Бусадтай хуваалцах: