CHRONOMETER

CHRONOMETER, ХРОНОМЕТР – ХУГАЦААЛУУР

(хөдөлгөөн, орчны дулаан, чийгшил зэргээс үл хамааран цагийг алдалгүй заах багаж)

Бусадтай хуваалцах: