CARTEL

CARTEL, КАРТЕЛЬ – ҮГСЭЛ

(үнийг өндөр байлгах зорилгоор үйлдвэрлэгчид эсвэл нийлүүлэгчдийн хоорондоо хийсэн тохиролцоо)

Бусадтай хуваалцах: