CADASTRE

CADASTRE, КАДАСТР – ГАЗРЫН БҮРТГЭЛ

(газар ба үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгч, байрлал, хэмжээ, үнэ зэргийг багтаасан дэлгэрэнгүй мэдээлэл)

Бусадтай хуваалцах: