SECOND

ШИГ

(хувийг жар хуваасны нэгтэй тэнцүү хугацаа)