CADASTRE

ГАЗРЫН БҮРТГЭЛ

(газар ба үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгч, байрлал, хэмжээ, үнэ зэргийг багтаасан дэлгэрэнгүй мэдээлэл)