RESERVE

НӨӨЦ

(хожим хэрэглэхээр бэлэн хадгалсан зүйл)