PIQUET

ЖИШИН

(улсын хилийн тодорхой хэсгийг тасралтгүй хамгаалах үүрэгтэй хилийн цэргийн бүрэлдэхүүн болон тэдгээрийн байгаа газар)