PLANT

ҮЙЛТГҮҮР

(үйлдвэрлэл явуулах тоног төхөөрөмж бүхий барилга байгууламж)