JUDO

ЖАЛГУУМ

(өрсөлдөгчөө шидэж унагаах, өчих, боох, дарах зэргээр хөдөлгөөнгүй болгох зэвсэггүй тулааны урлаг, наадал)