JOURNAL

ӨДӨРЖ

(үйл явдал, үнэлгээ, үзүүлэлт, гүйлгээ зэргийг тэмдэглэх дэвтэр)