JALOUSIE

АТАА

(ирмэгүүд нь нийлэхдээ зөрж битүүлэх зэрэгцээ салбангууд бүхий салхи эсвэл гэрлийн хаалт)