CLAMP

ХАВЧУУР

(юм тогтоох, холбох, чангаах зэрэг зориулалттай хавчих хэрэгсэл)