INDICATOR

ИЛТГҮҮР

(тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг харуулах хэрэгсэл)