EXTREMISM

ТУЙЛШРАЛ

(нийгэмд зонхилох санаа бодлоос хол гажиж, ёс суртахууны жишгийг эвдсэн улс төр ба шашинд голчлон хамааралтай үзэл бодол)