BOTCH

ГАДИЛАХ

(хялбараар мөнгө олохоор ажлыг нэр төдий, хагас дутуу, чанаргүй хийх)