DYSENTERY

ЖҮСЭР

(халуурах, хэвлийгээр өвдөх, цус ба салстай олонтоо суулгах зэргээр илрэх бүдүүн гэдэсний халдварын гаралтай үрэвсэлт өвчин)