CONTRACT

ГЭРЭЭ

(хоёр ба түүнээс дээш тооны талууд хоорондоо байгуулах амаар тохирсон эсвэл бичгээр баталгаажуулсан хуулиар зохицуулагдах хэлэлцээр)