DOGMATISM

НӨРӨӨ

(өөрийн санааг хөдөлшгүй хэмээн зүтгэх хандлага)