DOGMA

НӨР

(хэн нэгний тааллаар номлосон үзэл санаа, удирдамж, итгэл үнэмшлийн зарчмууд)