DIAPHRAGM

ҮРЭВТҮҮР

(чанга яригчийн өсгөсөн дууны хэлбэлзлийг цацах сарьс)