DIFFERENTIAL

ЯЛИМ

(хувьсагчийн дараалсан утгуудын хоорондын өчүүхэн ялгаа)