DIPLOMATIC

НАЙРАЛТ

(улс хооронд төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан зөвшилцөхийг заасан)