DIODE

ХОЁРОЛ

(цахилгаан гүйдлийг нэг чигт дамжуулах хоёр төгсгөлтэй цахим бүрдүүлбэр)