DISCUS

ЗЭЭРЭНЦЭГ

(наадлын тэмцээнд хэрэглэх төв хэсэгтээ зузаарсан хавтгай дугуй хэлбэртэй, хүнд зээрэнхий)