DEMOCRAT

АРДЧИЛАГЧ

(ардчилсан үзлийг баримтлагч хүн)