CONCESSION

ШИЛЖВЭР

(орон нутгийн засаг захиргаа эсвэл засгийн газрын зөвшөөрлөөр газар болон бусад хөрөнгийг тодорхой зорилгоор ашиглах эрх)