DIAGNOSIS

ОНОШ

(өвчтөнд илрэх шинж тэмдэг зэргээр эмгэг, түүний хэлбэр, үе шат, хүндрэл, тавиланг таньсан нь)