DIAGONAL

СӨӨЛЖ

(олон өнцөгт дүрсийн зэргэлдээ бус өнцгүүдийг холбон татсан шугам)