COMPLEX

ЦОГЦ

(өөр хоорондоо хамаарал бүхий хэсгүүдээс тогтсон болохыг заасан)