COEFFICIENT

ИЛТГЭЛЦҮҮР

(бодис зүйн шинж чанарын хүчин зүйлийг илтгэх үржүүлэгч)