BLITZ

АЯНГАЛАА

(аливааг эрчимтэйгээр дайрч гүйцэтгэх үйл явц)