ANIMATOR

АМИЛААГЧ

(дараалуулж гүйлгэхэд хөдлөх мэт үзэгдэх дүрсүүдийг бүтээгч)