BUFFOON

BUFFOON – САЛБАДАЙ

(тэнэг үйлдэл хийж хүмүүсийг инээлгэх хүн)

Бусадтай хуваалцах: