BRAILLE

BRAILLE, БРАЙЛЯ ШРИФТ – ГҮҮРЭГ

(хараагүй хүмүүс төвгөр цэгүүдийн тоо, байрлалын ялгааг хуруугаар мэдэрч унших бичиг үсгийн тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: